Community Media Photo Exhibition by BCV

Friday, December 7, 2018 - 01:00 to 10:00

Community Media Photo Exhibition by Building Community Voice (BVC)

Venue: Phnom Penh 

http://bcv-cambodia.org/